Uvjeti korištenja licencija softverskog sustava Tachoanalyzer

 

 

OPĆE ODREDBE

 1. članak

Ovim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o.  Andrije Hebranga 16 1, 47 000 Karlovac, OIB: 40039503160, kao ovlaštenog distributera softverskog sustava Tachoanalyzer za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu isporučitelj) i naručitelja licencija softverskog sustava Tachoanalyzer  (u daljnjem tekstu: naručitelj).

Kupovinom licencije softverskog sustava Tachoanalyzer (u daljnjem tekstu: licencija, ili licencija sustava) naručitelj pristaje na sve odredbe ovih uvjeta.

Na odnose isporučitelja i naručitelja koji nisu uređeni ovim uvjetima, primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Ovi uvjeti objavljeni su na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

SOFTVERSKI SUSTAV TACHOANALYZER

 2. članak

Je softversko rješenje za obradu podataka iz analognih tahografa, digitalnih tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača, sukladno normi EC 561/2006.

3. članak

Licencija sustava može se unajmiti na određeno vrijeme ili se može unajmiti na neodređeno vrijeme.

4. članak

Trajna kupovina licencije ili kupovina licencije sustava na određeno ne predstavlja pravo vlasništva nad softverskim sustavom Tachoanalyzer već isključivo pravo korištenja softverskog sustava Tachoanalyzer.

Ukoliko se licencija unajmljuje na određeno vrijeme tada su u cijenu najma uključene nadogradnje sustava  u skladu s zakonskim odredbama ili u skladu s tehničkim zahtjevima, operativnog sustava Windows.

Ukoliko je licencija u trajnom vlasništvu naručitelja, tada se sve nadogradnje dodatno naplaćuju prema važećem cjeniku isporučitelja na dan nadogradnje.

SADRŽAJ LICENCIJE NA ODREĐENO VRIJEME

 5. članak

Licencija na određeno vrijeme uključuje:

 • instalacijsku datoteku,
 • korisnički priručnik,
 • pravo korištenja sustava na zakupljeni vremenski period,
 • nadogradnje sustava u zakupljenom vremenskom periodu koje su vezane na promijene zakonske regulative,
 • nadogradnje sustava u zakupljenom vremenskom periodu koje su vezane uz promijene na operativnom sustav Windows, i to za inačice: XP, win 7, win 8, win 8.1 I win 10.

6. članak

Licencija na određeno vrijeme ne uključuje:

 • edukaciju iz rada na sustavu
 • edukaciju i obuku iz zakonskih odredbi,
 • instalaciju sustava na lokalna računala,
 • instalaciju sustava na mrežna računala,
 • otklanjanje grešaka računalne mreže ili operativnog sustava.

SADRŽAJ LICENCIJE NA NEODREĐENO VRIJEME

 7. članak

Licencija na neodređeno vrijeme uključuje:

 • instalacijsku datoteku,
 • korisnički priručnik,
 • pravo korištenja sustava na neodređeni vremenski period.

8. članak

Licencija na neodređeno vrijeme ne uključuje:

 • edukaciju iz rada na sustavu
 • edukaciju i obuku iz zakonskih odredbi,
 • instalaciju sustava na lokalna računala,
 • instalaciju sustava na mrežna računala,
 • otklanjanje grešaka računalne mreže ili operativnog sustava.
 • nadogradnje sustava u zakupljenom vremenskom periodu koje su vezane na promijene zakonske regulative,
 • nadogradnje sustava u zakupljenom vremenskom periodu koje su vezane uz promijene na operativnom sustav Windows, i to za inačice: XP, win 7, win 8, win 8.1 I win 10.

NADOGRADNJA SUSTAVA

 9. članak

Za licencije koje su zakupljene na određeno vrijeme nadogradnje sustava uključene su u cijenu licencije, za vremenski rok na koji je licencija zakupljena.

Za licencije koje su zakupljene na neodređeno vrijeme, nadogradnja sustava vrši se na zahtjev naručitelja.

Cijene nadogradnje sustava navedene su u cjeniku dodatnih usluga koji je objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr ili slanjem upita na email adresu [email protected].

Zahtjev za nadogradnju sustava naručitelj može uputiti isporučitelju na email adresu: [email protected], nakon čega će isporučitelj izdati ponudu za nadogradnju sustava.

Nadogradnja sustava biti će izvedena u vremenskom roku od 10 (deset) dana računajući od trenutka zaprimanje uplate po izdanoj ponudi za nadogradnju sustava na transakcijski račun isporučitelja

CIJENE I UVIJETI PLAĆANJA

 10. članak

Licencije softverskog sustava Tachoanalyzer plaćaju se prije aktivacije.

Plan licencija softverskog sustava Tachoanalyzer dostupan je na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Nakon zaprimljene uplate naručitelja na transakcijski račun isporučitelja, licencija će biti aktivirana u vremenskom periodu od najviše 5 (pet) dana.

PRESTANAK LICENCIJE

11. članak

Licencija softverskog sustava Tachoanalyzer koja je zakupljena na neodređeno, ne prestaje, tj. predstavlja trajno pravo korištenja uz uvijete koji su navedeni u ovim uvjetima.

Licencija softverskog sustava Tachoanalyzer koja je zakupljena na određeno, prestaje nakon proteka vremena zakupa licencije, računajući od datuma aktivacije licencije na određeno.

Isporučitelj će obavijestiti naručitelja najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka licencije na određeno, te će izdati predračun za uplatu (produljenje) vremena korištenja licencije na vrijeme na koje je licencija bila zakupljena. U slučaju da isporučitelj nije primio uplatu za produljenje licencije na određeno a licencija je istekla, pristup softverskom sustavu Tachoanalyzer biti će automatski onemogućen.

OSTALE USLUGE

12. članak

Ostale usluge koje nisu uključene u licenciju softverskog sustava Tachoanalyzer dostupne su u cjeniku dodatnih usluga koji je objavljen na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

 

POVJERLJIVOST I ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

13. članak

Naručitelj kupovinom ili zakupom licencije ne stječe nikakva prava  na  ova  prava  intelektualnog  vlasništva,  osim  prava  korištenja koja su izričito navedena u ovim uvjetima.

Naručitelj ne smije prodati licenciju ili  je  na  drugi  način  proslijediti  trećim  osobama,  niti  im  omogućiti njezino korištenje i to bez obzira na  to je li naručitelj licenciju kupio ili je samo zakupio, osim  ako je za to prethodno dobio izričitu pisanu suglasnost isporučitelja.

Naručitelj ne smije s standardnim licencijama obavljati uslužne djelatnosti obrade podataka iz tahografa za treće osobe, ukoliko naručitelj obavlja djelatnost obrade podataka iz tahografa kao uslužnu djelatnost za treće osobe, tada je dužan kupiti posebnu licenciju, cijena posebne licencije dostupna je slanjem upita na adresu e pošte: [email protected]

Standardne licencije su licencije koje su objavljene u planu licencija na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

 

14. članak

 

Prijenos zakupljene licencije na drugu pravnu ili fizičku osobu, nije moguć.

Obje ugovorne strane obvezuju se da će sve poslovne i tehničke informacije, koje su im dostupne zbog provedbe ovog ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu najmanje tri (3) godine po isteku ugovora. Tako će postupati i ako bi došlo do raskida ugovora.

 

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJI SU NUŽNI ZA RAD SOFTVERSKOG SUSTAVA TACHOANALYZER

15. članak

 

Naručitelj treba ispuniti minimalne tehničke zahtjeve kako bi mu se omogućio nesmetan rad u softverskom sustavu Tachoanalyzer.

OPERATIVNI SUSTAV

MS Windows (XP,7, 8, 8.1, 10)

INTERNETSKA VEZA

Minimalna brzina download 2 Mb/s.

Minimalna brzina upload 0,5 MB/s.

 

MINIMALNI HARDVERSKI ZAHTJEVI LOKALNIH RAČUNALA NARUČITELJA

Brzina procesora: minimalno 1.5 Ghz.

Radna memorija: minimalno 4 GB RAM-a.

Tvrdi disk: minimalni slobodni kapacitet 20 GB.

Osigurana stalna internetska veza.

Osigurana zaštita od računalnih virusa.

 VIŠA SILA

16. članak

 

Višom  silom   smatra se  nastupanje  okolnosti  koje  onemogućavaju  ispunjavanje ugovornih  obveza  jedne  ili  druge  ugovorne  strane,   koje  su  nastale  poslije sklapanja  ugovornog  odnosa,  a  ugovorne  strane  ih  prilikom  sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu  ugovornu  stranu  o   nastupanju  ili  prestanku  više  sile, kao  i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 17. članak

Ugovorne stranke rješavaju sve moguće sporove sporazumno. U slučaju da stranke ne bi uspjele riješiti spor sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

18. članak

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici www.alfalogistika.hr.

Ovi uvjeti primjenjuju se na naručitelje licencija sustava koji su kupili ili zakupili licencije sustava prije i poslije stupanja na snagu ovih uvjeta.

U slučaju izmjena ovih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

Ako su izmjene uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena otkazati korištenje licencije softverskog sustava Tachoanalyzer..

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.12.2017. godine.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije