Opći uvjeti pružanja usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača

 

OPĆE ODREDBE

 1. članak

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o.  Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 40039503160, kao pružatelja usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača (u daljnjem tekstu: isporučitelj) i naručitelja usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača (u daljnjem tekstu: naručitelj).

Osim ovih Općih uvjeta, na prava i obveze isporučitelja i naručitelja primjenjuju se odredbe međusobno zaključenog ugovora o pružanju usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača (u daljnjem tekstu: Ugovor) te važeći cjenici koji sadrže popis važećih cijena usluga.

Prilikom sklapanja Ugovora, isporučitelj će naručitelja upoznati s ovim Općim uvjetima i cjenikom dodatnih usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača (u daljnjem tekstu: cjenik dodatnih usluga), što naručitelj potvrđuje potpisivanjem Ugovora.

Potpisom Ugovora naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta, cjenik dodatnih usluga i uvijete obrade osobnih podataka.

U slučaju proturječnosti između odredbi Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijede odredbe Ugovora.

Na odnose isporučitelja i naručitelja koji nisu uređeni Ugovorom niti ovim Općim uvjetima, primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Ovi opći objavljeni su na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

 

DEFINICIJE POJMOVA

2. članak

Analogni tahograf             

je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić.

Digitalni tahograf              

je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranu podataka za razdoblje od 365 dana.

Cestovni prijevoz              

je prijevoz putnika i tereta koji se u cijelosti ili djelomično obavlja javnim cestama, uključujući vožnju praznim ili nenatovarenim vozilom.

Dnevni odmor    

je dnevno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća: redoviti dnevni odmor i skraćeni dnevni odmor.

Redoviti dnevni odmor    

je neprekinuto razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati, od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto minimalno 3 sata, a drugi neprekinuto minimalno 9 sati.

Skraćeni dnevni odmor    

je neprekinuto razdoblje odmora kraće od 11 sati, ali ne kraće od 9 sati.

Dnevno vrijeme vožnje    

je sveukupno vrijeme vožnje između kraja jednoga dnevnog odmora i početka sljedećega dnevnog odmora ili između dnevnog odmora i tjednog odmora, kao i između tjednog odmora i dnevnog odmora.

Memorijska kartica          

je prijenosni uređaj za prijenos i pohranu podataka, koju posjeduju vozač, prijevoznik, radionica i nadzorno tijelo.

Mobilni radnik    

označava svakog radnika koji čini dio prijevoznog osoblja, uključujući i vježbenike i naučnike, a koji je zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.

Noćni rad             

označava rad koji se obavlja tijekom noćnog vremena.

Noćno vrijeme    

označava razdoblje od najmanje četiri sata, između 00:00 i 07:00 sati.

Odmor  

je neprekinuto razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom.

Osoba koja obavlja mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza

označava mobilnog radnika ili samozaposlenog vozača koji obavlja takvu djelatnost.

Radno vrijeme   

je vrijeme od početka do završetka rada, tijekom kojeg se mobilni radnik nalazi na svom radnom mjestu, na raspolaganju poslodavcu te obavlja svoje poslove. U radno se vrijeme ubraja.

Razdoblje vožnje              

je ukupno vrijeme vožnje od vremena kad vozač započne upravljati vozilom nakon razdoblja odmora ili prekida vožnje do vremena dok ne uzme razdoblje odmora ili prekid vožnje. Razdoblje vožnje može biti kontinuirano ili podijeljeno.

Tahograf             

označava cjelokupnu opremu namijenjenu ugradnji u cestovna vozila za prikaz, bilježenje i automatsko ili poluautomatsko pohranjivanje podataka o kretanju takvih vozila i o pojedinom trajanju rada njihovih vozača. Ova oprema obuhvaća kabele, senzore, elektronički uređaj za informacije o vozaču, jedan (dva) čitač(a) za umetanje jedne ili dvije vozačke(ih) memorijske(ih) kartice(a), ugrađen ili odvojen pisač, instrumente prikaza, uređaj za prijenos iz podatkovne memorije, uređaje za prikazivanje ili ispis podataka na zahtjev i uređaje za upisivanje mjesta u kojima dnevno radno vrijeme započinje i završava.

Tjedan  

označava razdoblje između 00:00 sati u ponedjeljak i 24:00 sata u nedjelju.

Tjedni odmor      

je tjedno neprekidno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća »redoviti tjedni odmor.

Redoviti tjedni odmor      

je odmor koji neprekinuto traje najmanje 45 sati,

Skraćeni tjedni odmor      

je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati, ali ne kraće od 24 sata pod uvjetima iz članka 12. “Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu”.

Tjedno vrijeme vožnje     

je sveukupno vrijeme vožnje tijekom jednog tjedna.

Višečlana posada              

je posada koju čine barem dva vozača koji upravljaju vozilom. Tijekom prvog sata vožnje višečlane posade prisutnost drugog ili drugih vozača nije obvezna, ali je obvezna tijekom ostatka vremena.

Vozač   

je osoba koja upravlja vozilom ili koja se nalazi u vozilu kako bi prema potrebi bila raspoloživa za upravljanje vozilom.

Vozilo   

je motorno vozilo, vučno vozilo, priključno vozilo ili kombinacija tih vozila koja se definiraju kako slijedi.

Vrijeme vožnje   

je zabilježeno trajanje aktivnosti vožnje.

Računalni softver za obradu          

je softver pomoću kojeg se obrađuju podaci iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača te se generiraju izvještaji o prekršajima vozača, radnom vremenu i odmorima vozača.

Dodatni izvještaji              

dodatni izvještaji su izvještaji koji nisu primarni dio usluge, već stvar dogovora između naručitelja i isporučitelja a odnose se na podatke iz tahografa tahografskih listića i memorijskih kartica vozača.

Podaci  

pod podacima se misli na sve podatke iz tahografa, tahografske listiće i podatke iz memorijskih kartica vozača.

Dostava podataka            

dostava podataka je radnja pomoću koje naručitelj dostavlja podatke za obradu isporučitelju. Pri tom podaci koji se dostavljaju su: podaci iz tahografa, tahografski listići i podaci iz memorijskih kartica vozača.

Dan stupanja ugovora na snagu    

to je dan s kojim sva prava i obveze koje se odnose na sklopljeni ugovor između naručitelja i isporučitelja stupaju na snagu, tj. postaju pravno važeći.

Kontakt podaci  

kontakt podaci su podaci pomoću kojih je moguće ostvariti govornu, tekstualnu, ili poštansku komunikaciju. To su: adresa, grad, država, kućni broj, naziv tvrtke naručitelja, ime i prezime fizičke osobe, OIB, broj telefona, adresa e pošte.

Obrazac raskida ugovora

je unaprijed definiran obrazac na kojem naručitelj mora unijeti potrebne podatke, potpisati obrazac i ovjeriti ga te ga poslati preporučenom poštom isporučitelju u slučaju raskida ugovora od strane naručitelja. Obrazac je moguće preuzeti na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr

Obrazac za prijavu/odjavu i promjenu podataka     

je unaprijed definiran obrazac u kojeg se unose podaci o promjenama kod naručitelja vezanim za kontakt podatke.

OPIS USLUGE

3. članak

Usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača (u daljnjem tekstu: usluga), je usluga kojom se vrši obrada podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača pomoću računalnog softvera za obradu, te se generiraju potrebni izvještaji.

4. članak

Potrebni izvještaji služe naručitelju za pregled prekršaja vozača, planiranje dnevnih i tjednih odmora, raspored radnog vremena te za ostale potrebne radnje koje propisuje “Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu”(u daljnjem tekstu zakon).

5. članak

Za potrebe naručitelja isporučitelj je dužan kreirati potrebne izvještaje. Naručitelj i isporučitelj definirati će potrebne izvještaje koje je isporučitelj dužan dostaviti naručitelju unutar Ugovora.

6. članak

Kvaliteta potrebnih izvještaja ovisi o kvaliteti dostavljenih podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača.

Pod kvalitetom podataka podrazumijeva se mogućnost čitljivosti podataka od strane računalnog softvera za obradu i redovitost dostave podataka od strane naručitelja.

Isporučitelj nije niti u kojem slučaju odgovoran za kvalitetu dostavljenih podataka od strane naručitelja. Kvaliteta izvještaja, kao i obrađenih podataka iz tahografa i memorijskih kartica vozača, ovise o kvaliteti dostavljenih podataka isporučitelju od strane naručitelja.

7. članak

Dostava podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača, mora biti pravovremena od strane naručitelja, ukoliko dostava podataka nije pravovremena, isporučitelj nije odgovoran za nemogućnost obrade podataka, kao i za ne generiranje potrebnih ili dodatnih dogovorenih izvještaja.

8. članak

Dostava podataka isporučitelju obveza je naručitelja. Naručitelj podatke ,može dostaviti isporučitelju na slijedeće načine:

 • Direktno na adresu isporučitelja: Andrije Hebranga 16, 47000 Karlovac, pri tom vodeći računa o radnom vremenu isporučitelja. Radno vrijeme isporučitelja navedeno je na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.
 • Poštom preporučeno na adresu: Andrije Hebranga 16, 47000 Karlovac.
 • E poštom na adresu koja je navedena za dostavu podataka na mrežnim stranicama www.alfalogistika.hr.
 • Posebnim dogovorom

Naručitelj i isporučitelj mogu se dogovoriti da isporučitelj preuzima podatke naručitelja na lokacijama (adresama) naručitelja. Ukoliko se preuzimanje vrši na lokacijama (adresama) naručitelja tada se preuzimanje obračunava prema cijenama iz cjenika dodatnih usluga.

Naručitelj je dužan voditi računa o pravovremenosti dostave podataka za obradu (podaci iz tahografa i podaci iz memorijskih kartica vozača).

UGOVOR

 9. članak

Predmet ugovora je usluga obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača.

10. članak

Ugovor se sklapa na obrascu ugovora, koji se poziva na odredbe ovih općih uvjeta.

 11. članak

Ugovorom se određuje:

 • naručitelj,
 • isporučitelj,
 • dan stupanja ugovora na snagu,
 • način dostave podataka,
 • ime i prezime odgovorne osobe naručitelja,
 • telefon odgovorne osobe naručitelja,
 • e pošta odgovorne osobe naručitelja,
 • mjesečna cijena usluge po vozaču,
 • broj vozača,
 • potrebni izvještaji,
 • dodatne cijene,
 • dodatni uvjeti,
 • posebni dogovori.

 12. članak

Izmjene i dopune ugovora ugovorne strane regulirat će novim ugovorom.

13. članak

Ugovor se  zaključuje na neodređeno vrijeme.

Ugovoreno počinje teći od dana koji je u ugovoru naveden kao dan stupanja ugovora na snagu.

14. članak

Isporučitelj će sklopiti ugovor sa svakom zainteresiranom platežno sposobnom fizičkom ili pravnom osobom koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • da je potpuno poslovno sposobna,
 • da pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje ugovornog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima,
 • da jamči za plaćanje obveza osobnim dohotkom, odnosno sredstvima na računu preko kojeg posluje,
 • da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema isporučitelju iz naslova ranije zaključenih ugovora
 • da naplatu potraživanja isporučitelj nije ranije ostvarivao u postupku prisilne naplate ili drugom sudskom postupku protiv naručitelja
 • da nisu u tijeku postupci prisilne naplate i sudski postupci protiv naručitelja radi ostvarenja tražbine isporučitelja.

 15. članak

Isporučitelj može odbiti sklapanje ugovora ako:

 • naručitelj ne zadovoljava uvjete iz članka 13.,
 • postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj osobnosti naručitelja, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti,
 • je protiv naručitelja pokrenut stečajni ili sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanja ili prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni isporučitelja naručitelj ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima,
 • utvrdi da je naručitelj postupao u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta ili važećim zakonskim propisima.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI ISPORUČITELJA

 16. članak

Isporučitelj je obvezan:

 • obraditi podatke iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača,
 • generirati potrebne izvještaje,
 • vratiti naručitelju podatke nakon obrade,
 • vratiti naručitelju tahografske listiće nakon obrade

Isporučitelj nije odgovoran za:

 • nedostavljanje podataka od strane naručitelja,
 • za pridržavanje naručitelja prema svim propisima i odredbama koje određuje “Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu”.
 • za bilo koju zakonsku odgovornost naručitelja,
 • za zakonske prekršaje naručitelja,
 • za inspekcijski nadzor, te nije dužan prisustvovati u slučaju inspekcijskog nadzora kod naručitelja, osim ako se naručitelj i isporučitelj posebno ne dogovore,
 • nedolazak u slučaju inspekcijskog nadzora kod naručitelja, osim na poziv sudbenih ili izvršnih vlasti,
 • arhivu tahografskih podataka,
 • arhivu tahografskih listića,
 • arhivu digitalnih zapisa s memorijskih kartica vozača,
 • arhivu izvještaja,
 • za ne preuzimanje obrađenih podataka i potrebnih izvještaja od strane naručitelja.

OBVEZE I ODGOVORNOST NARUČITELJA

 17. članak

Naručitelj je obvezan:

 • dostaviti podatke za obradu isporučitelju,
 • pravovremeno dostaviti sve promijene koje su vezane uz uslugu, a to su: broj vozača, broj vozila, kontakt podaci odgovorne osobe.
 • na vrijeme javiti podatke o novozaposlenim vozačima,
 • na vrijeme javiti podatke o novonabavljenim vozilima,
 • na vrijeme javiti podatke o prestanku radnog odnosa vozača kod naručitelja,
 • na vrijeme javiti podatke o rashodovanim vozilima,
 • imenovati odgovornu osobu, ili osobe za komunikaciju s isporučiteljem,
 • odrediti kontakt podatke odgovornih osoba za komunikaciju i poslati ih isporučitelju
 • javiti promjenu odgovorne osobe ili kontakt podataka,
 • javiti sve promijene koje bi mogle imati veze s obavljanjem usluge,
 • naručitelj je dužan podatke iz tahografa dostaviti isporučitelju
 • naručitelj je dužan dostaviti isporučitelju tahografske listiće
 • naručitelj je dužan dostaviti isporučitelju podatke s memorijskih kartica vozača
 • za nedostavljanje podataka, ili za nepravovremeno dostavljanje podataka naručitelj sam snosi rizik nepotpune i loše usluge obrade podataka.

ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA

 18. članak

Isporučitelj nije dužan čuvati podatke naručitelja, osim ako se naručitelj i isporučitelj posebno ne dogovore što će navesti u ugovoru.

Čuvanje podataka naručitelja kod isporučitelja, isporučitelj će posebno naplatiti prema cijenama navedenim u Ugovoru.

U slučaju raskida Ugovora, naručitelj je obvezan preuzeti podatke od isporučitelja u vremenu od najviše trideset (30) dana, računajući od trenutka raskida ugovora od strane bilo koje ugovorne strane.

 19. članak

Obrada osobnih podataka regulirana je „Uvjetima obrade osobnih podataka“ koji su objavljeni na mrežnoj stranici isporučitelja: www.alfalogistika.hr.

SOFTVER ZA OBRADU

 20. članak

Isporučitelj se obvezuje koristiti softversko rješenje koje je sukladno EU normi 561/2006.

INSPEKCIJSKI NADZOR I PRAVNI SAVIJETI

21. članak

U slučaju inspekcijskog nadzora od strane mjerodavne državne inspekcije ili neke druge mjerodavne institucije kod naručitelja, isporučitelj nije dužan prisutvovati. Isporučitelj je samo dužan na zahtijev naručitelja predati sve podatke naručitelje koje ima kod sebe.

22. članak

Ukoliko je potrebno da isporučitelj prisustvuje tijekom inspekcijskog nadzora tada će se vrijeme koje je isporučitelj potrošio obračunati prema broju utrošenih radnih sati isporučitelja. Cijena jednog radnog sata isporučitelja navedena je u cjeniku dodatnih usluga isporučitelja.

Dodatno će se obračunati još prema cjeniku dodatnih usluga:

 • putni troškovi,
 • naknada za izlazak na teren.

23. članak

Isporučitelj nije dužan pružati naručitelju pravne savijete. Pružanje pravnih savjeta naručitelju naplaćuje se dodatno prema cjeniku dodatnih usluga isporučitelja. Usluga pružanja pravnih savjeta se obračunava prema realnom utrošenom vremenu isporučitelja pri rješavanju pravnog problema ili angažiranju trećih osoba.

CIJENE I UVJETI

 24. članak

 

Usluga se naplaćuje mjesečno, za svakog vozača naručitelja za kojeg se usluga izvršava.

Cijena usluge navedena je u Ugovoru za svakog vozača za kojeg se vrši usluga.

Za cijene koje nisu navedene u Ugovoru primjenjuju se cijene iz cjenika dodatnih usluga.

25. članak

Ukoliko isporučitelj kasni s dostavom podataka više od 10 (deset) dana računajući nakon zadnje obavijesti na email u mjesecu, isporučitelj će izdati račun za uslugu na osnovu prethodnog obrađenog mjeseca za koji je imao podatke.

Za prijavu ili odjavu vozača za uslugu, naručitelj je dužan ispuniti obrazac za prijavu/odjavu i promjenu podataka., koji je moguće preuzeti na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr.

Obrazac za prijavu/odjavu i promjenu podataka naručitelj je dužan potpisati, ovjeriti i poslati isporučitelju poštom ili uručiti osobno.

Isporučitelj će izdati račun za usluge prema  ugovoru svakog prvog dana u mjesecu za protekli mjesec. Rok plaćanja je 10 (deset) dana od datuma izdavanja računa.

Naručitelj vrši plaćanja na bankovni račun isporučitelja. Bankovni račun isporučitelja naveden je u Ugovoru.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene cijena usluga.. Isporučitelj će o izmjenama cijena pravodobno obavijestiti naručitelja, barem mjesec dana  prije  početka važenja novih cijena na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr. ili slanjem obavijesti na adresu e-pošte naručitelja.

26. članak

Isporučitelj ne snosi rizik ne dostave pošte.

Isporučitelj ne snosi odgovornost u slučaju ne dostave e-pošte.

Naručitelj je dužan isporučitelju dojaviti svaku promjenu podataka:

 • e-pošte,
 • adrese sjedišta,
 • kontakt podataka odgovorne osobe za komunikaciju s isporučiteljem.

RASKID UGOVORA

 27. članak

Ugovor se može raskinuti od strane isporučitelja i od strane naručitelja.

28. članak

Ukoliko se ugovor raskida od strane naručitelja, raskid Ugovora mora biti poslan isporučitelju na obrascu raskid ugovora od strane naručitelja.

Raskid ugovora mora biti potpisan i ovjeren od strane naručitelja.

Raskid ugovora dostavlja se isporučitelju poštom preporučeno. Adresa naručitelja na koju se dostavlja raskid ugovora je adresa koja je navedena u nadležnom sudskom registru pravnih osoba.

Ukoliko se ugovor raskida od strane naručitelja, otkazni rok iznosi tri (3) mjeseca, računajući od početka prvog slijedećeg mjeseca, od mjeseca u kojem se ugovor raskinuo.

Datum raskida ugovora je datum kada isporučitelj zaprimi preporučenom poštom pravilno ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac raskida ugovora.

29. članak

Ukoliko naručitelj kasni s plaćanjem dva računa, više od 45 (četrdeset i pet) dana, računajući od dana dospijeća, isporučitelj može izvanredno raskinuti ugovor.

U slučaju raskida ugovora od strane isporučitelja u slučaju iz prethodnog Stavka, naručitelj je isporučitelju dužan platiti troškove:

 • otvaranja korisničkog računa,
 • zatvaranja korisničkog računa.

Iznos troškova naveden je u cjeniku dodatnih usluga.

PODNOŠENJE PRIGOVORA NARUČITELJA

 30. članak

Naručitelj  može podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluge, na kakvoću pružene usluge, na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Prigovor se podnosi pisanim putem na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr ili poštom preporučenom pošiljkom.

Prigovor mora biti podnesen u roku 8 (osam) dana od saznanja za radnju ili propust isporučitelja zbog koje se prigovor podnosi.

Prigovor na iznos računa podnosi se u roku 8 (osam) dana od dana dospijeća računa, na važeću adresu e-pošte isporučitelja navedenu na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr ili poštom preporučenom pošiljkom.

Isporučitelj se obvezuje na prigovor opisno odgovoriti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka naručiteljeva prigovora.

VIŠA SILA

 31. članak

Višom  silom   smatra se  nastupanje  okolnosti  koje  onemogućavaju  ispunjavanje ugovornih  obveza  jedne  ili  druge  ugovorne  strane,   koje  su  nastale  poslije sklapanja  ugovornog  odnosa,  a  ugovorne  strane  ih  prilikom  sklapanja ugovora nisu mogle predvidjeti, spriječiti ili izbjeći niti se te okolnosti mogu prevladati usprkos razumnim naporima pogođene ugovorne strane.

U slučaju više sile, ugovorna strana kod koje je ista nastala, dužna je pisanim putem obavijestiti drugu  ugovornu  stranu  o   nastupanju  ili  prestanku  više  sile, kao  i poduzeti sve razumne mjere za uklanjanje ili umanjenje posljedica više sile.

U slučaju nastanka štete zbog više sile, svaka ugovorna strana je dužna snositi svoju štetu, odnosno troškove koji su nastali zbog više sile.

RJEŠAVANJE SPOROVA

32. članak

Ugovorne stranke rješavaju sve moguće sporove sporazumno. U slučaju da stranke ne bi uspjele riješiti spor sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

33. članak

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan njihove objave na internetskoj stranici www.alfalogistika.hr.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na naručitelje usluga s kojima je ugovor o najmu sklopljen prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

Isporučitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, u kojem slučaju će isporučitelj izvijestiti naručitelje pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i njihovom pravu na raskid ugovora, i to najkasnije s objavom tih izmjena na mrežnoj stranici www.alfalogistika.hr

U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće naručitelje protekom 30 dana od dana njihove objave. Ako su izmjene isključivo u korist naručitelja, primijenit će se na postojeće naručitelje danom objave.

Ako su izmjene Općih uvjeta za naručitelja nepovoljnije od ranije ugovorenih uvjeta, naručitelj ima pravo u roku 30 dana od dana objave tih izmjena raskinuti ugovor bez naknade.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.05.2019. godine.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije